Produkt úspešne pridaný do Vášho košíka

Množstvo
Spolu

Vo Vašom košíku sú 0 položky Vo Vašom košíku je 1 položka.

Spolu za produkty:
Preprava:  Free shipping!
Celková cena:
Pokračovať v nákupe Prejsť k objednávke

Informácie

Ochrana osobných údajov

V súlade so Zákon o ochrane osobných údajov - 18/2018 Z.z. - (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť MVsight, s.r.o., so sídlom Pod Stavencom 412/58, 094 34 Bystré, IČO: 50400177, DIČ: 2120315813 (ďalej len "prevádzkovateľ", alebo "predávajúci") oprávnená spracúvať osobné údaje Kupujúceho uvedené pri registrácii alebo odoslaní objednávky tovaru v internetovom obchode www.svadobne-vselico.sk. Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.svadobne-vselico.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so Zákonom.

Kupujúci svojou registráciou, prípadne odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo e-mailom na info@svadobne-vselico.sk.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o ich zmene písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho, prípadne e-mailom na info@svadobne-vselico.sk.

Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou, údaje nie sú predmetom prenájmu, scudzenia, ani obdobných právnych úkonov voči tretím osobám. Predávajúci neposkytne osobné údaje Kupujúceho tretím stranám, okrem sprístupnenia a poskytnutia osobných údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi. Predávajúci nezverejní osobné údaje Kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci sprístupnil osobné údaje Kupujúceho Slovenskej pošte, a.s., kuriérovi resp. inej osobe, ktorá zabezpečí dodanie tovaru Kupujúcemu, osobe zodpovednej za vedenie účtovníctva Predávajúceho.

Predávajúci v súlade so zákonom oznamuje Kupujúcemu účel spracovania a rozsah osobných údajov potrebných pre:    
- potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru,
- vystavenie daňového dokladu,
- evidenciu zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.svadobne-vselico.sk,
- evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,
- ďalšiu nevyhnutnú komunikáciu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Predávajúci za uvedeným účelom spracúva nasledovné osobné údaje: fakturačné a kontaktné údaje, údaje pre doručenie (meno a priezvisko/obchodný názov (IČO, DIČ ak sú pridelené), adresa trvalého bydliska/sídla, meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo objednávateľa/príjemcu, adresa elektronickej pošty).

Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi.

Kupujúci má najmä nasledovné práva v súlade so Zákonom:

Právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 Zákona ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť registráciu Kupujúceho v internetovom obchode www.svadobne-vselico.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.

Po zrušení registrácie v internetovom obchode www.svadobne-vselico.sk a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Kupujúceho bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je Predávajúci povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje Kupujúceho bezodkladne zlikvidované.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť vyššie uvedené zásady ochrany osobných údajov.